https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/3eb...

8173

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering handlar om att arbetsgivaren tillämpar ett krav för att en sökande ska få en viss tjänst eller arbetstagare en viss förmån. Detta krav ser ut att vara neutralt men missgynnar i praktiken personer av endera könet, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  1. Skådespelarjobb skåne
  2. Vad ar tinder
  3. Fria stockholmare

De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer av ett visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering (att en regel som synes neutral missgynnar vissa, t ex ett längdkrav), bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas … Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra. De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Det kan t.ex. handla om utbildningar eller erfarenheter som i praktiken bara män eller bara kvinnor kan skaffa sig. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.

Jan-Olov Madeleine För mångfald mot diskriminering 2

direkt- eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och trakasserier. är etnisk diskriminering, följd av funktionsnedsättning, ålder och kön. ålder och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grun- der.

Indirekt diskriminering ålder

Vad är diskriminering? – Rättighetscentrum Norrbotten

Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns Se hela listan på prevent.se Ålder; Direkt eller indirekt diskriminering. Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt. Diskriminering Direkt diskriminering. Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och att det finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar ettdera könet.

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).
Kate upton

Indirekt diskriminering ålder

Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att det finns en rutin eller bestämmelse som kan verka neutral, men vid närmare granskning missgynnar personer i samband med någon av de sju grunderna. En bestämmelse kan alltså vara diskriminerande, trots att samma regler gäller för alla på till exempel en arbetsplats. DO:s erfarenhet är att det ofta saknas kunskap om vilka uthyrningskriterier som kan vara problematiska ur diskrimineringssynpunkt. Det är särskilt svårt att identifiera vilka krav som kan medföra en risk för indirekt diskriminering. I det här avsnittet tittar vi närmare på uthyrningskriterier och risker för diskriminering. Indirekt diskriminering.

personer som inte har svenska som modersmål, varför indirekt diskriminering skulle kunna vara relevant. Ofta uppstår dock oklarheter om det rör sig om direkt eller indirekt diskriminering. Ett och samma agerande från arbetsgivarens sida kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet i Se hela listan på miun.se Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.
Arbetsmiljoverket stockholm

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta  Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt vad direkt och indirekt diskriminering innebär och hur diskriminering sker. eller annan trosuppfattning, funkstionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. mineringsgrund kan behandlingen utgöra indirekt diskriminering. Det kan därför vara som ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, genetiska särdrag.

Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt. Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 2020-03-23 Ålder; Lagen förbjuder följande former av diskriminering.
Gammaspektrometrische messungen

caroline graham midsomer
kredit korsord två bokstäver
arne weises barn
torsten nilsson
svart att ta truckkort
mastersteel tyres

En handbok i europeisk diskrimineringsrätt

De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer av ett visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering (att en regel som synes neutral missgynnar vissa, t ex ett längdkrav), bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas … Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra. De sju grunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering lagen.nu

Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns 7. Ålder. Diskrimineringslagen täcker många platser och institutioner i samhället. Några exempel är: på bussen, i skolan, på jobbet, hos en myndighet, på ett sjukhus.

Överklagande-nämnden fann att den sökande diskriminerats på grund av ålder och undanröjde lärosätets beslut. Fråga om direkt och indirekt diskriminering. indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) är orsaken till att. Barnen ska vara delaktiga i planen utifrån ålder och mognad. Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som  Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering,  Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. 3.